Search
Close this search box.

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

 1. บทนำ

บริษัท วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม จำกัด ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.wandee.co.th บริษัทฯ ได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว รายละเอียดการรวบรวมข้อมูล ใช้ หรือเปิดเผย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 “PDPA” (Personal Data Protection Act) เพราะทางบริษัท ฯ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้มอบให้กับทางบริษัท ฯ นั้น มีมาตรการการรักษาความมั่นคงที่เหมาะสม และปลอดภัยอย่างดีที่สุด

 1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม โดยรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำเป็น และใช้ข้อมูลเท่านั้น

2.1 เมื่อมีการสมัครสมาชิก

2.2 เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า

2.3 เมื่อมีการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม

 1. ประเภทข้อมูลที่ให้ความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผย

บริษัท วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม จำกัด เก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้สิทธิ และเงื่อนไขตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ ซึ่งได้แก่ข้อมูลส่วนตัว ดังต่อไปนี้

ข้อมูลระบุตัวตน

 • ชื่อ-นามสกุล
 • วัน เดือน ปี เกิด
 • เพศ
 • อาชีพ

ข้อมูลเอกสารระบุตัวตน

 • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • หมายเลขหนังสือเดินทาง
 • หมายเลขประจำตัวบัตรข้าราชการ
 • หมายเลขใบอนุญาตขับขี่

ข้อมูลการติดต่อ

 • ที่อยู่ (บ้านเลขที่ ซอย ถนน แขวง/เขต จังหวัด)
 • ข้อมูลการติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล)
 • บัญชีโซเชียลมีเดีย
 • ข้อมูลการทำธุรกรรมควบคู่กับข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลการสั่งซื้อ และชำระเงิน

ข้อมูลทางเทคนิค

 • IP Address
 • Cookie
 • Web Browser

ข้อมูลการโฆษณา

 • ข้อมูลการถ่ายภาพนิ่ง หรือเคลื่อนไหว
 • ข้อมูลการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 1. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
 • เพื่อการติดต่อสอบถามข้อมูลซื้อ-ขายสินค้า หรือบริการ
 • เพื่อการตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า
 • เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า
 • เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการสั่งซื้อ และรายงานภาษีการขาย
 1. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ฯ มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อรองรับความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสูงที่สุด รับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์บนมาตรฐาน SSL (Security Socket Layer) ที่อนุมัติให้แก่เว็บไซต์โดย CA (Certificate Authority) ถูกเข้ารหัส เพื่อปกป้องข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนตัว, รหัสผ่าน, หมายเลขบัตรเครดิต

 1. การเปิดเผยข้อมูลบุคคลต่อบุคคลภายนอก

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม เช่น เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า ทั้งนี้ บริษัท ฯ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมเอาไว้ไปเผยแพร่ หรือทำการขายข้อมูลให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีที่มีผลทางกฎหมาย

 1. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้ เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้ตามระยะเวลาการเรียกร้องสิทธิ หรืออายุความฟ้องร้องดำเนินคดีในทางแพ่ง (10 ปี) โดยบริษัท ฯ จะลบ หรือ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เมื่อพิจารณาแล้วว่าการเก็บข้อมูลนั้นไม่มีความจำเป็น หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้

 1. การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ส่งไปยังเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของผู้ให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยในการศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม และนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้ โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าหากมีการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ อาจจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้ หรือเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของเราได้

 1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ฯ จะพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบางครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานภายใต้กฏหมาย โดยจะเปิดเผยนโยบายการให้ลูกค้าทราบผ่านเว็บไซต์อย่างชัดเจนตามความเหมาะสม เมื่อมีการเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือรับการบริการจากทางบริษัท ฯ โปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ของลูกค้าเอง

 1. วิธีการติดต่อบริษัท ฯ

หากมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือต้องการใช้สิทธิของคุณ โปรดติดต่อ บริษัท วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม จำกัด

Website : www.wandee.co.th
Email : sale@wandee.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 062-717-2960
Line ID : salewandee